Chuyển đổi số
21/03/2024
Kế hoạch truyền thông về chuyển đổi số trên địa bàn thị trấn Diêm Điền giai đoạn 2023-2025
16/01/2024
Ngày 16/01/2024, UBND thị trấn Diêm Điền đã ban hành Kế hoạch số: 05/KH-UBND về chuyển đổi số năm 2024
16/01/2024
Ngày 16/01/2024, UBND thị trấn Diêm Điền đã ban hành Kế hoạch số:04/KH-UBND về cải cách hành chính thị trấn Diêm Điền năm 2024.
24/11/2023
Với mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính trọng sạch, liêm chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tập trung chỉ đạo về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị, địa phương.
24/11/2023
Ngày 14/4/2023, UBND thị trấn Diêm Điền đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 với mục tiêu cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp trong quyết đinh số 571 ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh Thái Bình phê duyệt Đề án chuyển đổi số tỉnh Thái Bình đến năm 2025 định hướng đến năm 2030.
23/11/2023
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính tại UBND thị trấn Diêm Điền