Văn bản pháp quy xã
13/10/2023
Ngày 04 tháng 10 năm 2023, Ban chỉ đạo phòng trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình thị trấn Diêm Điền đã ban hành Kế hoạch tổ chức bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2023