• Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  • Chung sức xây dựng Thái Bình trở thành đô thi loại 1 giàu đẹp văn minh
  • Đoàn kết, đổi mới hội nhập & phát triển
Số lượt truy cập:
 
Chính trị - Kinh tế - Đô Thị
Đảng bộ thị trấn DIêm Điền tổ chức hội nghị học tập trực tuyến quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện NQ Đại hội Đại Biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025

Ngày cập nhật: 26/12/2020

    Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh ủy Thái Bình, sáng ngày 25/12/2020, Đảng bộ thị trấn Diêm Điền tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện NQ Đại hội Đại Biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025, tại 2 điểm cầu: Điểm 1:tại hội trường UBND thị trấn Diêm Điền, Điểm 2 tại hội trường nhà văn hóa TDP Bao Trình.

Điểm cầu Hội trường UBND thị trấn Diêm Điền


Điểm cầu Nhà văn hóa Tổ dân phố Bao Trình

Nội dung thứ Nhất: Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tập trung đi sâu luận giải, làm rõ, phân tích sâu sắc về tầm nhìn chiến lược, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, chủ đề Đại hội; những điểm mới, quan điểm chỉ đạo, chương trình trọng điểm, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá trong giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2020 - 2025 đó là: Phát huy thành quả và kinh nghiệm của các nhiệm kỳ qua, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với bảo vệ môi trường, chú trọng phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Phấn đấu xây dựng Thái Bình đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá, đến năm 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu và đến năm 2045 là tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng. Để đạt được mục tiêu đề ra, Nghị quyết Đại hội nêu tổng quát 21 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn trên 3 lĩnh vực quan trọng.

Nội dung thứ Hai: đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt nội dung Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Nội dung thứ Ba: Đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy quán triệt Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

Việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là khâu rất quan trọng nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, là tiền đề vững chắc bảo đảm sự thành công trong tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Thông qua Hội nghị cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết, trên cơ sở đó tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân, đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Tin, bài: Đỗ Thị Nhung
 
THÔNG BÁO
Bản quyền thuộc UBND Thị trấn Diêm Điền - huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Khu 6 - Thị trấn Diêm Điền - huyện Thái Thụy - Thái Bình
Điện Thoại: 02273.853.241