• Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  • Chung sức xây dựng Thái Bình trở thành đô thi loại 1 giàu đẹp văn minh
  • Đoàn kết, đổi mới hội nhập & phát triển
Số lượt truy cập:
 
Thông báo
Điều chỉnh dấu chức danh

Ngày cập nhật: 20/02/2017

    V/v điều chỉnh dấu chức danh của đồng chí Phó chủ tịch UBND thị trấn Diêm Điền

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ TRẤN DIÊM ĐIỀN 

Số: 16 /TB - UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc           

 Diêm Điền, ngày 20   tháng 02 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v Điều chỉnh dấu chức danh Phó chủ tịch UBND thị trấn Diểm Điền. 

            - Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

            - Căn cứ Quyết định số 15/QĐ - UBND ngày 16 tháng 9 năm 2009 của UBND huyện Thái Thụy về thay đổi, cải chính hộ tịch. Quyết định số 1205/QĐ -UBND ngày 16 tháng 7 năm 2016 của UBND huyện về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ chủ tịch UBND; phó chủ tịch UBND thị trấn Diêm Điền, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

            - Căn cứ Quyết định số 2851/QĐ - UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của UBND huyện Thái Thụy về việc điều chỉnh dấu chức danh phó chủ tịch UBND thị trấn Diêm Điền.

            UBND thị trấn Diêm Điền thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan như sau:

            Kể từ ngày 16/02/2017 điều chỉnh dấu chức danh phó chủ tịch UBND thị trấn Diêm Điền của Đồng chí Đặng Văn Hải thành Đồng Văn Hải.

            Đề nghị các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan biết để tiện trong giao dịch, liên hệ công tác./.

 

 Nơi nhận:

 - Thường trực: ĐU - HĐND - UBND - MTTQ;

 - Trưởng ban ngành, đoàn thể, nhà trường, HTX;

 - Bí thư, trưởng khu;

 - Lưu VP UBND.

TM. UBND THỊ TRẤN DIÊM ĐIỀN

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

 Lê Xuân Quy

 

 

 

Ủy ban nhân dân thị trấn Diêm Điền
 
THÔNG BÁO
Bản quyền thuộc UBND Thị trấn Diêm Điền - huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Khu 6 - Thị trấn Diêm Điền - huyện Thái Thụy - Thái Bình
Điện Thoại: 02273.853.241